ĐẠI CA LỚP 12A PHIÊN BẢN NHÍ HÀI HẾT NẤC của 2 diễn viên đường QUÊ diễn sâu không nghe gì luôn :V :V :v